EU      LogoOPZP  Logo ML

Areál Komunitního centra (KC) Konopná je již od roku 2009 otevřený všem generacím ke společnému sdílení malých i velkých životních radostí i starostí, ke vzájemné podpoře a ochotě být sobě i druhým užitečný. Obsahuje mnoho různých částí - od sdíleného prostoru pro scházení, odpočinek a relaxaci na zahradě, budování vztahů, přes různé dobrovolnické a volnočasové aktivity pro okolí, děti, mládež i dospělé, komunitní kavárnu a bazar, vzdělávací přednášky a kurzy, až po sociální a poradenskou službu mladým i dospělým v různých krizových situacích. O těchto aktivitách se dočtene na celých těchto stránkách. Celý areál nazýváme Komunitní centrum Konopná.

Jednotlivé aktivity jsou financovány z řady různých zdrojů - z vlastního podnikání, darů, příspěvků a z různých grantů a dotací. Od roku 2023 je významná část této práce financována z prostedků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost plus, v rámci projektu č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000554 s příznačným názvem "Komunitní centrum Konopná". Cíl tohoto projektu je dosáhnout širší sociální změny v sídlištní oblasti Liberec Ruprechtice / Pavlovice, a to formou komunitní sociální práce. Projekt bude mapovat kontext místní komunity a její potřeby především v oblasti ohrožení sociálním vyloučením, podpoří realizaci témat týkajících se potřeb komunity, bude posilovat kompetence aktivních účastníků. Umožní realizaci aktivit podporujících sociální inkluzi a bude posilovat sociální síť mezi komunitou a různými aktéry v regionu. Cílem projektu je také vzdělávání a supervize realizačního týmu a průběžná evaluace realizovaných aktivit.

Tento projekt navazuje na předchozí stejnojmenný projekt s č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014100 realizovaným v letech 2020-2022 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Na podzim roku 2020 jsme zahájili postupnou rekonstrukci areálu. Z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci projektu č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011469 s názvem "Akumulace a zasakování dešťových vod v KC Konopná" proběhla instalace jímky na dešťovou vodu, vsakovací galerie a dešťové kanalizace. Voda bude využita především na zálivku a přebytek bude zůstávat v místní půdě, místo toho, aby byl splaškovou kanalizací odveden na libereckou ČOV. EU hradí 85 % nákladů tohoto projektu. Stavba byla dokončena a je v provozu od léta 2021.

Jako další krok jsme v květnu 2021 zahájili v rámci projektu č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013576 s názvem "Energetické úspory v KC Konopná - etapa 1" rekonstrukci a zateplení menšího objektu u vstupu do areálu z Konopné ulice. Po provedené rekonstrukci bude sloužit především jako volnočasová klubovna a dílna (2 místnosti). EU hradí 50% způsobilých nákladů tohoto projektu, což činí přibližně 1/3 všech nákladů na rekonstrukci. Tato stavba byla dokončena září 2021.

Díky podpoře z Národního fondu životního prostředí bylo v roce 2021 vysazeno na komunitní zahradě 9 nových vzrostlých stromů.

Z Fondu vzdělávání statutárního města Liberec byly v roce 2022 podpořeny dílčí komunitní aktivity, především v létě na komunitní zahradě, vánoční akce, materiál pro komunitní brigády a vybavení nové komunitní klubovny.

Povinná publicita stromy web malé